Årsmöte

På denna sida finner du information om det årsmöte som varje år hålls av Chalmers Robotförening. Informationen behandlar hur ett möte går till och vad som som tas upp under mötet.

Vad är ett årsmöte?

Varje år hålls ett möte där föreningens alla medlemmar är välkomna att delta. Detta möte är föreningens “högsta beslutande organ”, vilket innebär att besluten som fattas av medlemmarna under detta möte är vad föreningen i sin helhet går med på att följa. Med andra ord så utgår makten i föreningen från medlemmarna i den, och inte t.ex. sittande styrelse.

Vad går man igenom på ett årsmöte?

Exakt vad som gås igenom på ett årsmöte är fastslaget i föreningen stadgar som man finner här. Vanligtvis innefattar detta följande punkter:

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är en summering av föreningens olika aktiviteter under det gångna året. Här skall relevant information om verksamheten och ekonomin tas upp och sammanställas av styrelsen. Denna jämförs vanligtvis också mot verksamhetsplanen av revisorerna.

Revisionsberättelse

Varje år har revisorer i uppdrag att granska den tidigare styrelsen och sammanställa detta i en s.k. revisionsberättelse. Här har revisorerna granskat saker så som styrelseprotokoll och ekonomin. De skall också ge förslag på huruvida de föreslår att årsmötet beviljar att den tidigare styrelsen blir ansvarsbefriade eller inte. Med den tidigare styrelsen menas här den som satt innan den nuvarande. Dvs. under årsmötet 2018 tas revisionsberättelsen för styrelsen 1617 upp.

Styrelsen ansvarsfrihet

Efter att revisorerna har presenterat sin revisionsberättelse är det upp till årsmötet att besluta om den tidigare styrelsen blir ansvarsbefriade eller inte. Ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen innebär att föreningen anser att de hör skött sina uppdrag mot föreningen korrekt enligt styrdokumenten.

Motioner

En motion är ett förslag eller en punkt som en medlem i föreningen vill ta upp på mötet. Detta kan t.ex. vara förslag på utrustning man tycker att föreningen skall köpa in eller andra idéer på hur man tycker att föreningen skall skötas. Om man vill skicka in en motion finns det exempel på hur dessa skall skrivas här.

Propositioner

När den sittande styrelsen tar upp förslag till beslut kallas dessa propositioner istället för motioner.

Inval till nästa års styrelse

Under mötet behandlas också nomineringarna till nästa års styrelse. Det är alltså under detta mötet som kommande års ordförande, kassör och ledamöter väljs in. Personvalet sker vanligtvis med sluten votering (dvs. “i hemlighet” med t.ex. papperslappar). Om det inte finns tillräckligt många nominerade personer kan dessa personer nomineras under mötet och då kan invalet ske öppet.