Actions

Revision history of "USB-mikroskop"

View logs for this page

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:58, 11 September 2017AdamSG (talk | contribs). . (244 bytes) (+244). . (Created page with "På CRF har vi ett enkelt USB-mikroskop som kan kopplas in till en dator. För att se bilden på datorn behöver man en programvara som kan visa bilden. Till exempel kan man a...")